Legislație aplicabilă în domeniul SSM

Oferim servicii complete în conformitate cu legislația în vigoare.

Lege esențială, care conține principiile generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, domeniul de aplicare precum și obligațiile angajatorilor în acest sens.

Normele de aplicare conțin regulile procedurale de implementare ale principiilor conținute de Legea nr. 319/14 iulie 2006

Legislația aplicabilă locurilor de muncă ce au o anumită specificitate

Semnalizarea de securitate este o cerință obligatorie pentru fiecare angajator și instituie semnificația pentru: culorile obligatorii (semnale de interdicție, de obligație sau de avertizare), semnalele luminoase și acustice care prezintă relevanță, ce forme trebuie să aibă panourile de securitate ș.a.

Legea stabilește cerințele minime privind echipamentul individual de protecție si prezintă, detaliat, cu ce tip de echipament trebuie echipată fiecare parte componentă a corpului în funcție de riscurile specifice asociate profesiei.

În strânsă conexiune cu noile prevederi din Codul muncii, ordonanța definește concediul de risc maternal, stabilește termenele, procedura de urmat și drepturile salariatelor care se află in astfel de cazuri.

 • Hotărârea nr. 537 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (modificată și completată de HG 1141/2004;
 • Legea nr. 186/16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale;
 • Hotărârea nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale;
 • Ordonanța de Urgență nr. 99/29 iunie 2000 – privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Ordin nr. 3/2007 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM;
 • Ordin nr. 455 din 14 iunie 2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă;
 • Ordin nr. 1.638 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind organizarea activității de verificare a instalațiilor de ventilare care funcționează la unități industriale cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06;
 • Ordin nr. 1.636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive”, indicativ NEx 01-06;
 • Hotărâre nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății in muncă;
 • Hotărâre nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durata determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară;
 • ORDIN nr. 393 din 2 mai 2007 pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ privind organizarea activității de verificare a instalațiilor de ventilare care funcționează la unități industriale cu pericol potențial de formare a atmosferelor explozive și/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06;
 • ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcțiune, utilizarea, repararea și întreținerea instalațiilor tehnice care funcționează în atmosfere potențial explozive”, indicativ NEx 01-06;
 • HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor (modificată și completată de HG 37/2008, HG 1169/2011, HG 1/2012);
 • HOTĂRÂRE nr. 752 din 14 mai 2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe piață a echipamentelor și sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (modificată și completată de HG 461/2006);
 • HOTĂRÂRE nr. 115 din 5 februarie 2004 (actualizată) privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață (modificată și completată de HG 809/2005);
 • HOTĂRÂRE nr. 612 din 30 iunie 2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață;
 • HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 3 septembrie 2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor (modificată și completată de HG 517/2011);
 • HOTĂRÂRE nr. 457 din 18 aprilie 2003 (*republicata*) privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune* (modificată și completată de  HG 1514/2003, HG 962/2007, HG 1302/2009);
 • Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 384/22 iunie 2004 pentru aprobarea Listei standardelor române privind asigurarea securităţii utilijatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standarde europene armonizate;
 • HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 10 septembrie 2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului;
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicata*) privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*);
 • HOTĂRÂRE nr. 246 din 7 martie 2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite(actualizată);
 • ORDIN nr. 1.323 din 26 mai 2009 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestațiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 2/12 iulie 2001 (actualizata) privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările;

Sunt prezentate diferitele tipuri de contravenții principale și sancțiunile complementare precum și faptele care se subscriu pentru fiecare categorie, persoanele care sunt în măsură să le primească, procedura de urmat în căile de atac etc.

Fiindcă acesta este sezonul, hotărârea prezintă cerințele esențiale de securitate pe care această gamă de produse trebuie să le respecte, marcajele de conformitate, limitele de vârstă pentru acțiunile ce privesc aceste produse si toate obligațiile producătorului care a eliberat pe piață astfel de produse.

Sau un scurt ghid destinat salariaților pentru utilizarea în mod corect și complet a echipamentului de lucru atât pentru propria sa siguranță cât și pentru prelungirea duratei de viață a echipamentelor și împiedicarea uzurii înainte de termen.